Ilya Reznikov

Adjunct, Physics

Courses Taught

  • PHYS 191: Physics I Lab
  • PHYS 192: Physics II Lab