Anton Oliynyk

Assistant Professor, Chemistry & Biochemistry

Courses Taught

  • CHEM 101: General Chemistry I
  • CHEM 102: General Chemistry II
  • CHEM 103: General Chemistry Laboratory I
  • CHEM 104: General Chemistry Laboratory II
  • CHEM 111: Nanoscience I
  • CHEM 435: Advanced Inorganic Chemistry
  • CHEM 460: Chemical Research